สนับสนุนการศึกษา

การสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็กได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนาภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก เล็งเห็นว่าการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนั้นสำคัญ ต้องใช้ฝึกฝนการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านอารมณ์และจิตใจ

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรมนี้

Powered by MakeWebEasy.com