กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนาภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ได้รับโอกาส ตระหนักถึงประโยชน์และเห็นความสำคัญ ทำให้เกิดการพัฒนาในภาษาอังกฤษ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อีกทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และส่งเสริมความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียน  และการดำรงชีวิตประจำวัน

Powered by MakeWebEasy.com