กิจกรรมสุนทรียภาพด้านดนตรี

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก เล็งเห็นว่าการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนั้นสำคัญ ต้องใช้ฝึกฝนการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านอารมณ์และจิตใจ ให้เด็กเกิดความชื่นชอบ ดนตรี เช่น กลอง กีตาร์ เบสคีย์บอร์ด และเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านสุนทรียภาพ อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่มีความถนัดโดยจัดกิจกรรมด้านดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองตามศักยภาพ กล้าแสดงออก และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพโอกาสในอนาคต

 

Powered by MakeWebEasy.com